Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om sparbankens likviditetspositioner samt sparbankens finansieringskällor som
redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar.


 Sparbankens likviditetsreserv*, tkr     2014-06-30
 Kassa och tillgodohavande i bank       185 065
 Säkerställda obligationer       112 032
 Summa       297 097
  
 Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr 
 Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del)       150 000
 Omsättningsbara värdepapper (AFS)         70 880
 Värdepapper som hålles till förfall (HTM)              611
 Summa       221 491
  
Sparbankens finansieringskällor, tkr 
 Svensk allmänhet     1 494 525
 Svenska kommuner          70 289
 Kreditinstitut                    0
 Summa     1 564 814
  
 Övrig information 
 Balansomslutning, tkr    1 876 318
 Utlåning till allmänheten, tkr    1 461 424
 Inlåning från allmänheten, tkr    1 564 814
 Kvot utlåning/inlåning, %              93,4
 Kvot likviditetsreserv/inlåning, %              19,0

*Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

Stäng Skriv ut