Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om sparbankens likviditetspositioner samt sparbankens finansieringskällor som
redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5).


 Sparbankens likviditetsreserv*, tkr     2013-12-31
 Kassa och tillgodohavande i bank       126 796
 Säkerställda obligationer       142 010
 Summa       268 806
  
 Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr 
 Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del)       300 000
 Omsättningsbara värdepapper (AFS)         69 828
 Värdepapper som hålles till förfall (HTM)              611
 Summa       370 439
  
Sparbankens finansieringskällor, tkr 
 Svensk allmänhet     1 451 913
 Svenska kommuner          70 111
 Kreditinstitut          0
 Summa     1 522 024
  
 Övrig information 
 Balansomslutning, tkr    1 820 902
 Utlåning till allmänheten, tkr    1 439 047
 Inlåning från allmänheten, tkr    1 522 024
 Kvot utlåning/inlåning, %              94,5
 Kvot likviditetsreserv/inlåning, %              17,7

*Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

Stäng Skriv ut