Att äga skog och bedriva ett aktivt skogsbruk är för många en aktiv livsstil. För att skogsägandet ska bli långsiktigt framgångsrikt krävs ofta stöd och hjälp i form av kvalificerad rådgivning kring ekonomisk planering, investeringar och generationsskifte.

– Undersökningar visar att mer än hälften av alla skogs- och markägare bedriver sin verksamhet av andra skäl än strikt lönsamhetsmässiga. Det finns ofta starka känslomässiga band och emotionella drivkrafter bakom den här typen av företagande, exempelvis en vilja att förvalta skogen väl inför nästa generation. Många skogsägare betraktar också skogen som en attraktiv investering, ett komplement till aktier, fonder och andra börsplaceringar, säger Per Skargren, segmentsansvarig för Skog och lantbruk på Swedbank och sparbankerna.

Kostnadsfri kunskapsbank för skogsägare

Alla som äger en lantbruksfastighet är per automatik enskilda näringsidkare och har samtidigt kravet på sig att upprätta redovisning. Många skogsägare präglas av en nyfikenhet och en vilja att stärka sin kompetens kring skogsägandets villkor och hur man kan planera och agera för att driva ett framgångsrikt skogsbruk. För att stärka kompetensen kring långsiktigt framgångsrikt skogsägande erbjuder Swedbank och Sparbankerna en kostnadsfri kunskapsbank för skogs- och lantbrukssägare som driver enskild firma. I kunskapsbanken kan man bland annat ta del av filmer och podcasts om att planera ett generationsskifte, att skapa trygghet och lönsamhet i sitt skogsbruk och att bedriva skogsbruk på fritiden. Målsättningen är att kunskapsbanken ska leda till nya insikter som kan stärka skogsägare.

Nya eller presumtiva skogsägare bör ha en god uppfattning om underhållsbehoven i sin skog och de eventuella byggnader som finns på fastigheten. De bör även känna till om det finns arrendeavtal eller nyttjandeavtal kopplade till marken och hur företagets förväntade kassaflöde ser ut.

– Som skogsägare är det viktigt att ha insikt i hur företagets betalningsströmmar ser ut. Om du vet ungefär när nästa större intäkt från gallring eller slutavverkning väntas i företaget kan du planera verksamhetens ekonomi och likviditetshantering utifrån det. I förvaltningen av din skogsfastighet bör du bland annat inkludera en långsiktig underhållsplan för fastigheten, särskilt om du har många hus och byggnader, säger Per Skargren.

Kvalificerad rådgivning kan tillföra mycket nytta

Ytterligare en viktig del av ett långsiktigt lönsamt skogsägande är att ha förståelse för hur beskattning av verksamheten fungerar. En rådgivare kan exempelvis hjälpa dig att hitta bra vägar att planera beskattningen i ditt företag. De flesta skogsägare är i behov av kvalificerad rådgivning vid olika stadier av sitt skogsägande, exempelvis i samband med förvärv, slutavverkning, generationsskifte eller öka lönsamheten.

– Det långsiktiga målet med vår rådgivning är att bidra till ett sunt företagande och öka skogsägarens trygghet kopplat till deras mål med skogsägandet. Rådgivaren kan exempelvis stödja i samband med förvärv, planera pension eller göra upp en långsiktig plan för skogsägandet i avvägning med privatekonomin. Rådgivaren och skogsägaren har ofta en långsiktig relation, vilket innebär att rådgivaren finns där i takt med att verksamheten utvecklas och förändras, säger Per Skargren.